Crisis Management

Crisismanagement is noodzakelijk daar waar weinig of geen winst meer wordt gemaakt. En daar is de continuïteit van de onderneming in gevaar.

 

Torn staat in crisissituaties ondernemers, investeerders, directies en aandeelhouders bij met gespecialiseerde oplossingen voor reorganisatie-, turnaround- of herstructurering.

 

Doel van Crisismanagement is de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de waarde van het opgebouwde ondernemingsvermogen te beschermen.

 

In een crisissituatie is het maken van een Quick Scan Analyse van de huidige situatie noodzakelijk. Met deze Quick Scan Analyse krijgt u in korte tijd de kritieke risico's, financiële situatie en mogelijkheden van de ondermening op gestructureerde wijze in kaart.

 

Op basis van de Quick Scan Rapportage kunt u de juiste strategie, doelstellingen, prioriteiten en de noodzakelijke maatregelen voor het operationeel ingrijpen bepalen. De rapportage biedt u ook een beter uitgangspunt om met belanghebbenden en betrokkenen te communiceren.

 

Reorganisatie

Wanneer als gevolg van groei, krimp of technologische ontwikkelingen de organisatiestructuur, de  productiecapaciteit of functionarissenstructuur niet meer past bij de huidige bedrijfsactiviteiten is reorganisatie noodzakelijk. Als het goed is, gebeurt dat in de fase dat de onderneming nog goed functioneert.

 
 
 

Turnaround

Turnaround is noodzakelijk wanneer de onderneming niet meer biedt waar de cliënt behoefte aan heeft.  Het bedrijf maakt verlies en het ontbreekt aan concrete acties om deze situatie structureel te veranderen. Turnaround kan als de onderneming nog voldoende liquiditeiten beschikbaar heeft. Of wanneer de onderneming liquiditeiten weet te genereren. Liquiditeiten zijn een voorwaarde om de oorzaken van de problemen zelfstandig en binnen de bestaande economische en juridische context van de onderneming aan te pakken. Turnaroundmanagement is operationeel en financieel ingrijpen op basis van een turnaroundplan om het ondernemingsmodel en de verdiencapaciteit te verbeteren of te veranderen. Naast structurele aanpassingen is turnaround ook met snelle actie op korte termijn het risico om verdere achteruitgang te beperken. Deze snelle actie richt zich op liquiditeit en op het stoppen van de grootste verliesposten.

 
 
 

Herstructurering

Er zijn onvoldoende liquiditeiten. Het is bedrijfseconomisch niet meer verantwoord om in de huidige structuur door te gaan. Dan ontkomt uw onderneming niet aan herstructurering. Organisatorische, financiële of juridische herstructurering kan noodzakelijk zijn wanneer uw onderneming niet meer in staat is om zelfstandig het gevaar van discontinuïteit af te wenden. Het ondernemingsmodel moet dan ingrijpend worden veranderd om weer te kunnen voldoen aan de eisen van de cliënten en aan de nieuwe marktomstandigheden. De belangrijkste doelstelling daarbij is het veiligstellen van het ondernemingsvermogen. 

 
 

Kennis van zaken

Eerst luisteren dan handelen